Sometag Sometag

Some Social Media Adventures

Farm dairy cow , ox , ✌📷✌'s Photos in @engineer_khalilashjei65_single Instagram Account

Farm dairy cow , ox , ✌📷✌'s Photos in @engineer_khalilashjei65_single Instagram Account

Farm dairy cow , ox , ✌📷✌

@engineer_khalilashjei65_single

Farm dairy cow , ox , ✌📷✌'s Photos shared recently. Find All Instagram Photos and Other Media Types of Farm dairy cow , ox , ✌📷✌ in engineer_khalilashjei65_single Instagram Account.

Sponsered Ads

engineer_khalilashjei65_single's Media: 2006137617497890973_3545795125

Share 0 0
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #sea
#sun #sunrise #regret #privacy

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #sea #sun #sunrise #regret #privacy #caspian #needy #needy_eye #nature #nature_photo #photo #photographer #photography #naturephotographer #cozy #naturephotography #old #cozyphotography #Old_photo چــه دور ساحلش از دور پیدا نیست یک عمری راه و در قدرت ما نیست #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 1 48
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful#jungle
#sun #sunset #sky #cloudy_sky

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #sun #sunset #sky #cloudy_sky #nature #nature_photo #photo #needy #needy_eye #regret #privacy #photographer #naturephotographer #photography #naturephotography #cozy #cozyphotography عمری من درین جنگل خوشه می‌چینم ره خرمن نمی‌دانم #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 1 49
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #jungle 
#flower #yellow #privacy #r

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #flower #yellow #privacy #regret #needy #needy_eye #picture #nature #nature_photo #photo #photographer #naturephotographer #photography #naturephotography #cozy #cozyphotography برخیز وببین تو جنگل درختها قدش خمیده داره قلب تورو خورشید به تن جنگل کشیده #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 4 71
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #jungle 
#flower #white #Privacy #pl

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #flower #white #Privacy #plant #needy #needy_eye #regret #nature #nature_photo #photo #photographer #naturephotographer #photography #naturephotography #cozy #cozyphotography شب فریاد جنگل صدای تورو می یاره  روح پرصلابت تو توی جنگل خونه داره #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 0 60
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #jungle 
#flower #Purple #plant #pri

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #flower #Purple #plant #privacy #needy #needy_eye #photo #💜 #photography #naturephotography #photographer #naturephotographer #cozy #cozyphotography بگذار همیشه انسانیت در تو شکوفه بزند #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 6 73
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #💻 #single #single_life #life 
#👀 #sigh #sigh_life #beautiful 
#jungle #sun #sky #cloudy_sky

#📷 #💻 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #sun #sky #cloudy_sky #single_man #man #privacy #needy #needy_eye #regret #nature #nature_photo #photo #photographer #photography #naturephotographer #cozy #naturephotography #cozyphotography مرا خوشتر بود ازیک تملق  #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 0 81
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷#💻 #single #single_life #life 
#sigh #sigh_life #👀 #beautiful 
#jungle #sun #sunset #tree
#sky

#📷 #💻 #single #single_life #life #sigh #sigh_life #👀 #beautiful #jungle #sun #sunset #tree #sky #cloudy_sky #privacy #nature #nature_photo #photo #photographer #photography #naturephotographer #cozy #naturephotography #man #single_man #cozyphotography عکاس📷: هق هق بی وقفه من توی آغوش معصومانه باد چشم بصیرت: ببین من آخرین برگ درختم درخت زخمی از تیغ زمستون منو راحت کن از تنهایی من منو پاکیزه کن با غسل بارون #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 0 83
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #jungle 
#flower #Purple #plant #reg

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #flower #Purple #plant #regret #needy #needy_eye #privacy #nature #nature_photo #photo #photographer #naturephotographer #photography #naturephotography #cozy #cozyphotography عکاس📷: در گوش من آرام آرام  خش خش گل های تو تکرار کنان  می دهد آزارم و من اندیشه کنان غرق  این پندارم که چرا چشم بصیرت: تو به من خندیدی و نمی دانستی  باغبان از پی من، تند دوید گلارو را دست تو دید  غضب آلودی به من کرد، نگاه #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 4 87
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #jungle 
#ladybird #🐞 #plant #regre

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #ladybird #🐞 #plant #regret #needy #needy_eye #privacy #nature #nature_photo #photo #photographer #naturephotographer #photography #naturephotography #cozy #cozyphotography من به عطر حضورت دچارم #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 2 76
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #jungle 
#ladybird #🐞 #plant #regre

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #ladybird #🐞 #plant #regret #privacy #needy #needy_eye #flower #nature #nature_photo #photo #photographer #naturephotographer #photography #naturephotography #cozy #cozyphotography من رسیدم رو به آخر #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 4 64
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #💻 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #jungle 
#sun #sunset #single_ma

#📷 #💻 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #sun #sunset #single_man #man #edit #edit_photo #photoshop #flash #software #picture #privacy #regret #photographer #naturephotographer #photography #naturephotography فکر من مباش مسافر به سپيده ها بيندش #expressionism_drawing_pictures

Astara, Iran
Share 4 85
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #single_life #beautiful #jungle 
#ladybird #🐞 #flower #pl

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #single_life #beautiful #jungle #ladybird #🐞 #flower #plant #regret #needy #needy_eye #privacy #nature #nature_photo #photo #photographer #naturephotographer #photography #naturephotography #cozy #cozyphotography ترسم ایـنه که رو تنت ﺟای نگاهم بمونه #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 2 69
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #jungle 
#butterfly #tree #regret #p

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #butterfly #tree #regret #privacy #needy #needy_eye #sky #nature #nature_photo #photo #photographer #naturephotographer #photography #naturephotography #cozy #cozyphotography چشم تو همرنگ يه باغه #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 0 66
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #jungle 
#sun #☉ #Sunlight #tree #pr

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #sun #☉ #Sunlight #tree #privacy #needy #needy_eye #nature_photo #nature #photo #regret #sky #photographer #naturephotographer #photography #naturephotography #cozy #cozyphotography گـرحـال تـو همچون، منِ آشفته خراب است گرخواهش دلهای من و تو، بی حساب است #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 8 79
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #💻 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #jungle 
#edit #edit_photo #phot

#📷 #💻 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #edit #edit_photo #photoshop #tree #Drawing #Drawing_single #Drawing_pictures #nature #nature_photo #photo #regret #privacy #photographer #naturephotographer #photography #naturephotography شِکوه بسی شنیده ام از دلِ درد کشیده ام #expressionism #expressionism_drawing_pictures

Astara, Iran
Share 3 80
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #jungle 
#sun #sunset #sky #cloudy_s

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #sun #sunset #sky #cloudy_sky #needy #needy_eye #privacy #regret #nature #nature_photo #photo #photographer #naturephotographer #photography #naturephotographer #cozy #cozyphotography چه یأس بی نهایتی ندیم من بود #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 4 82
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #jungle 
#sun #☉ #sunrise #privacy #

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #jungle #sun #☉ #sunrise #privacy #regret #needy #needy_eye #Blossom #nature #nature_photo #photo #photography #naturephotography #photographer #naturephotographer #cozy #cozyphotography تو خراب من آلوده مشو غم این پیکر فرسوده مخور قصه ام بشنو و از یاد ببر بهر من غصه بیهوده نخور شوق بودن بوده تنها اشتباهم #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 0 72
engineer_khalilashjei65_single's Media: #📷 #single #single_life #life #👀
#sigh #sigh_life #beautiful #sea 
#sun #sky #cloudy_sky #boat
#F

#📷 #single #single_life #life #👀 #sigh #sigh_life #beautiful #sea #sun #sky #cloudy_sky #boat #Fisherman #privacy #regret #needy #needy_eye #photo #photographer #naturephotographer #photography #naturephotography #cozy #cozyphotography باید پارو نزد وا داد باید دل رو بــه دریا داد خودش میبردت هرجا دلش خواست بــه هرجا برد بدون ساحل همونجاست #expressionism #expressionism_📷

Astara, Iran
Share 0 71
Load More

Recent Medias Analytics

1.29KTotal Likes

43Comments

2720Sharings

Normal Best Filter

0 Mentions

9h Last Post

64 Hashtags

18 Check in

Last Location for engineer_khalilashjei65_single is Astara, Iran